Στο πλαίσιο αυτό, και προκειμένου να διατηρηθεί το υψηλό επίπεδο στις υπηρεσίες που προσφέρει, η εταιρεία εφαρμόζει ένα σύστημα ελέγχου και διαχείρισης των έργων που αναλαμβάνει, το οποίο στηρίζεται σε εννέα αρχές :

1.

Δήλωση της πολιτικής ποιότητας σε όλους τους συνεργάτες της – ώστε να γίνει κατανοητή και στον τελευταίο κρίκο της παραγωγικής αλυσίδας η σπουδαιότητα της εκπλήρωσης των απαιτήσεων του πελάτη, τις νομικές και κανονιστικές. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω των ανακοινώσεων, των συσκέψεων, των εκπαιδεύσεων και των συνεχών αξιολογήσεων του προσωπικού.

2.

Εστίαση στον πελάτη, δίνοντας έμφαση στην ικανοποίησή του και διασφαλίζοντας ότι όλες οι ανάγκες και οι απαιτήσεις του έχουν καθοριστεί, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που δεν έχουν κατανοηθεί και διευκρινιστεί επακριβώς από τον πελάτη. Πρακτικά αυτό συμβαίνει με αναλύσεις αγορών, έρευνες αναγκών και μέτρηση ικανοποίησης πελατών, αλληλογραφία και παράπονα πελατών, αρχεία παραγγελιών, μελέτη νόμων και κανονισμών προϊόντων.

3.

Αποσαφήνιση ευθυνών και αρμοδιοτήτων των στελεχών, ώστε αυτές να είναι ξεκάθαρες μεταξύ των διαφόρων θέσεων εργασίας του οργανογράμματος της εταιρείας. Επίσης, για κάθε έργο, υπάρχει σαφής καθορισμός ευθυνών και αρμοδιοτήτων, ώστε να επιτευχθεί η επιτυχής ολοκλήρωσή του σύμφωνα με τις ιδιαίτερες απαιτήσεις και ανάγκες που παρουσιάζει.

4.

Ορθή διαχείριση πόρων, ώστε για κάθε έργο και ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του, να διατίθενται οι αναγκαίοι πόροι που διασφαλίζουν την ποιότητα του παραγόμενου έργου και την ικανοποίηση του πελάτη. Οι αναγκαίοι πόροι περιλαμβάνουν όλες εκείνες τις παραμέτρους που χρειάζονται για να εκτελεστεί ένα έργο και να λειτουργήσει ομαλά η εταιρεία όπως εγκαταστάσεις, εξοπλισμός, υλικά, περιβαλλοντικές συνθήκες, μέθοδοι και εργαλεία εργασίας, μετρήσεις, προσωπικό, εκπαίδευση, χρηματικοί πόροι κλπ.

5.

Εφαρμογή των τεκμηριωμένων διαδικασιών, των προτύπων και των επιστημονικών εργαλείων προκειμένου να εξασφαλιστεί ο αποτελεσματικός σχεδιασμός και η υλοποίηση των επιμέρους ενεργειών που απαιτούνται για κάθε έργο.

6.

Έλεγχος των διαδικασιών του έργου και των χρησιμοποιούμενων μέσων, ώστε κάθε παρέκκλιση να ανακόπτεται και να διορθώνεται.

7.

Συνεχής αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και της ακολουθούμενης κατά περίπτωση μεθοδολογίας, ώστε σε κάθε στάδιο να γίνεται ανασκόπηση, επαλήθευση και επικύρωση των ποιοτικών προδιαγραφών του παραγόμενου έργου, και να βελτιώνεται η επικοινωνία μεταξύ των διαφόρων διάφορων ομάδων που εμπλέκονται στην υλοποίηση του έργου.

8.

Συνεχή επικοινωνία με τον πελάτη και μέτρηση του βαθμού ικανοποίησής του.

9.

Συνεχής μάθηση και καινοτομία. Για το λόγο αυτόν, η εταιρεία δίνει μεγάλη έμφαση στην εισαγωγή τεχνογνωσίας από διεθνείς οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στους τομείς ενδιαφέροντός τηςόπως,επίσης, και στη συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού της.

Η Καπα Research είναι μέλος του ΣΕΔΕΑ (Σύλλογος Εταιρειών Δημοσκόπησης και Έρευνας Αγοράς) και της ESOMAR (the World Association of Opinion and Marketing Research Professionals) και τηρεί τους κώδικες που διέπουν και τους δυο συλλόγους.

Πιο συγκεκριμένα, ο Διεθνής Κώδικας Πρακτικής σε Θέματα Έρευνας Αγοράς και Κοινωνικής Έρευνας ή πιο απλά Διεθνής Κώδικας Δεοντολογίας αποτελεί μια συλλογή βασικών κανόνων που εφαρμόζουν τα μέλη της ESOMAR και οι περισσότεροι επαγγελματικοί οργανισμοί στον κόσμο, έτσι ώστε να διαφυλάσσεται το υψηλό επίπεδο στην έρευνα αγοράς. Τα μέλη της ESOMAR είναι μέλη της Ακαδημαϊκής κοινότητας, στελέχη σε εταιρείες έρευνας αγοράς και χρήστες που εργάζονται στους τομείς της βιομηχανίας, του εμπορίου και των υπηρεσιών.