Η Καπα Research έχει υιοθετήσει ως φιλοσοφία της την ανάγκη για συνεχή προσαρμογή και ανταπόκριση στα νέα δεδομένα των αγορών. Στο πλαίσιο αυτό, αποστολή της είναι η προσφορά αξιόπιστων προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας, οι οποίες να διασφαλίζουν μακροχρόνιες σχέσεις αμοιβαίας εμπιστοσύνης και ωφέλειας με Πελάτες, Συνεργάτες και Στελέχη.

Η προσέγγιση της Καπα Research για επιτυχία συνδυάζει πέντε κρίσιμους παράγοντες :

1. Αποτελεσματική Διαχείριση της Γνώσης
2. Αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών ώστε να συμβαδίζει με τις ανάγκες των πελατών της
3. Σχεδιασμός και ανάπτυξη Καινοτόμων Προϊόντων και Υπηρεσιών που συμβάλουν στην προστιθέμενη αξία των πελατών της
4. Δημιουργία Μακροχρόνιων Σχέσεων Συνεργασίας με τους πελάτες της
5. Συνεχής Βελτίωση των Υπηρεσιών και των Στελεχών της