• Μarketing & Branding
 • Καταναλωτική συμπεριφορά
 • Iκανοποίηση καταναλωτών
 • Yποστήριξη και αξιολόγηση διαφημιστικών εκστρατειών
 • Δοκιμή προϊόντων και μηνυμάτων
 • Επαναλαμβανόμενες έρευνες
 • Εικόνα εμπορικών σημάτων
 • Στρωματοποίηση αγοράς
 • Μελέτες τυπολογίας
 • Επιχειρηματική Φήμη
 • Παρατηρητήριο κοινωνικής ευθύνης εταιρειών
 • Mystery shopping